قیمت گذاری ساده

قیمت گذاری شفاف برای همه همیشه بدانید که چه چیزی را پرداخت خواهید کرد.

Professional
IRT 800000.00
(800.000 T) شروع کنید
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها
 • نام مستعار سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدف گذاری زبان
 • پروفایل های زیستی
 • کدهای QR
 • صفحه فرود سفارشی
 • پوشش های CTA
 • ردیابی رویداد
 • اعضای تیم
 • دامنه های مارک دار
 • کانال ها
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • پیوندهای وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API توسعه دهنده
 • بدون تبلیغات
Standard
IRT 400000.00
(400.000 T) شروع کنید
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها
 • نام مستعار سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدف گذاری زبان
 • پروفایل های زیستی
 • کدهای QR
 • صفحه فرود سفارشی 20
 • پوشش های CTA 20
 • ردیابی رویداد 20
 • اعضای تیم
 • دامنه های مارک دار
 • کانال ها 30
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • پیوندهای وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API توسعه دهنده
 • بدون تبلیغات
Eco
IRT 200000.00
(200.000 T) شروع کنید
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها
 • نام مستعار سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدف گذاری زبان
 • پروفایل های زیستی 20
 • کدهای QR 20
 • صفحه فرود سفارشی 5
 • پوشش های CTA 5
 • ردیابی رویداد 10
 • اعضای تیم
 • دامنه های مارک دار
 • کانال ها
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • پیوندهای وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API توسعه دهنده
 • بدون تبلیغات
رایگان
IRT 0.00
(Free) شروع کنید
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها30 روزها
 • نام مستعار سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدف گذاری زبان
 • پروفایل های زیستی 1
 • کدهای QR 1
 • صفحه فرود سفارشی
 • پوشش های CTA
 • ردیابی رویداد
 • اعضای تیم
 • دامنه های مارک دار
 • کانال ها
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • پیوندهای وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API توسعه دهنده
 • بدون تبلیغات

سوالات متداول